My 4 hadzanarky

Mnoo...babenky moje maaaam vaas strasne radaa!!!!!Bez vas by to nebolo ono!!:D

Pravidla Hadzanej=)

Pravidlo 1 
Hracia plocha

    1:1 Hracia plocha je 40 m dlhý a 20 m široký obdĺžnik, ktorý sa skladá z dvoch bránkovísk (viď Pravidlo 1:4 a Pravidlo 6) a hracieho poľa. Dlhšie okraje sa nazývajú postranné čiary a kratšie okraje sa nazývajú bránkové autové čiary, resp. bránkové čiary (medzi bránkovými žrďami).
    Okolo celej hracej plochy by mala byť ochranná zóna široká minimálne 1 m vedľa postranných čiar a minimálne 2 m za bránkovými autovými čiarami.
    Vlastnosti hracej plochy sa nesmú v priebehu stretnutia zmeniť tak, že jedno z družstiev by získalo výhodu.

    1:2 Bránka je umiestnená v strede každej bránkovej autovej čiary. Bránky musia byť pevne zabudované do podlahy alebo do stien za nimi. Vnútorná výška je 2 m a vnútorná šírka je 3 m.
     Bránkové žrde sú pevne spojené priečnym brvnom. Zadná časť žrdí sa musí prekrývať s vonkajším okrajom bránkovej čiary. Bránkové žrde a brvno musia mať štvorcový prierez (8 x 8 cm). Na troch stranách, viditeľných z hracieho poľa, musia byť natreté pásmi dvoch rozdielnych farieb, ktoré sa jasne odlišujú od pozadia.
     Bránka musí mať sieť, ktorá musí byť pripevnená tak, aby lopta hodená do bránky zostala v bránke.

     1:3 Všetky čiary na hracej ploche sú súčasťou priestoru, ktorý ohraničujú. Bránkové čiary medzi žrďami sú široké 8 cm, všetky ostatné čiary majú šírku 5 cm.
     Čiary medzi dvoma priľahlými priestormi môžu byť nahradené dvoma rozdielnymi farbami plochy týchto priestorov na podlahe.

     1:4 Pred každou bránkou je bránkovisko (pozri Pravidlo 6). Bránkovisko je ohraničené čiarou bránkoviska (6-m čiarou), ktorá sa kreslí nasledovne :
     ( i ) pred bránkou vo vzdialenosti 6 m rovnobežne s bránkovou čiarou vedie 3 m dlhá čiara (meria sa od vonkajšieho okraja bránkovej čiary k vonkajšiemu okraju čiary bránkoviska);
     ( ii ) dva štvrťkruhy s polomerom 6 m (merané od zadných vnútorných rohov bránkových žrdí) spájajú 3 m dlhú čiaru s bránkovou autovou čiarou (pozri obr. 1 a 2a).

     1:5 Čiara voľného hodu (9-m čiara) je prerušovaná čiara vedená súbežne s čiarou bránkoviska vo vzdialenosti 3 m od jej vonkajšieho okraja. Časti čiary aj medzery medzi nimi merajú 15 cm (pozri obr. 1).

     1:6 Sedemmetrová čiara je 1m dlhá čiara priamo pred bránkou. Je rovnobežná s bránkovou čiarou vo vzdialenosti 7 m od nej (merané od vonkajšieho okraja bránkovej čiary po vonkajší okraj sedemmetrovej čiary); 

     1:7 Čiara hranice brankára (4-m čiara) je 15 cm dlhá čiara priamo pred bránkou. Je rovnobežná s bránkovou čiarou vo vzdialenosti 4 m od nej (merané od vonkajšieho okraja bránkovej čiary po vonkajší okraj 4-m čiary); (pozri obr. 1).

     1:8 Stredová čiara spája stredné body obidvoch postranných čiar (pozri obr. 1 a 3).

     1:9 Čiara striedania (časť postrannej čiary) vedie pre každé družstvo vo vzdialenosti 4,5 m od stredovej čiary. Hranica pre striedanie je označená čiarou, ktorá vedie súbežne so stredovou čiarou a prebieha cez postrannú čiaru v dĺžke 15 cm na obidve jej strany (pozri obr. 1 a 3).

     Poznámka: Detailné technické inštrukcie pre hraciu plochu a bránky sú uvedené v "Predpisoch pre hracie plochy a bránky".

     Stolík časomerača a zapisovateľa musí byť umiestnený tak, aby časomerač a zapisovateľ mohli vidieť priestor a čiary striedania. Stolík by mal byť umiestnený bližšie k postrannej čiare ako striedačky, ale najmenej 50 cm od postrannej čiary. 

Pravidlo 2 
Hrací čas, záverečný signál a time-out

     Hrací čas

     2:1 Normálny hrací čas pre všetky družstvá s hráčmi od 16 rokov je 2 x 30 minút. Polčasová prestávka trvá 10 minút.
     Normálny hrací čas pre družstvá mládeže vo vekovej kategórii od 12 do 16 rokov je 2 x 25 minút a vo vekovej kategórii od 8 do 12 rokov je 2 x 20 minút. V obidvoch kategóriách je polčasová prestávka 10 minút.

     2:2 Predĺženie sa hrá po 5 minútovej prestávke, ak stretnutie skončilo v riadnom hracom čase nerozhodne a musí sa rozhodnúť o víťazovi. Predĺženie trvá 2 x 5 minút s 1 minútovou polčasovou prestávkou.
     Ak sa aj po prvom predĺžení skončilo stretnutie nerozhodne hrá sa druhé predĺženie po 5 minútovej prestávke. Toto predĺženie trvá tiež 2 x 5 minút s 1 minútovou polčasovou prestávkou.
     Ak sa hrá stále nerozhodne, víťaz bude určený podľa pravidiel príslušnej súťaže.

     Záverečný signál

     2:3 Hrací čas začína hvizdom rozhodcu pre začiatočný hod. Končí automatickým záverečným signálom verejnej časomiery alebo záverečným signálom časomerača. Ak takýto signál nezaznie, hrací čas ukončí hvizdom rozhodca (17:10).
     Komentár : Ak nie je k dispozícii verejná časomiera s automatickým záverečným signálom použije časomerač stolné hodiny alebo stopky a ukončí stretnutie (polčas) záverečným signálom (18:2, druhý odstavec).
     Ak je použitý verejný časomer, mal by byť nastavený pre meranie času od 0 do 30 minút.

     2:4 Porušenie pravidiel a nešportové správanie, ku ktorému došlo pred záverečným signálom alebo súčasne s ním (pred polčasom alebo koncom stretnutia), musí byť potrestané, aj keď sa to môže vykonať až po zaznení signálu. Rozhodcovia potom ukončia stretnutie (polčas) až po vykonaní voľného hodu (s výnimkou voľného hodu podľa Pravidla 13:4) alebo 7 m hodu, ktorý bol nariadený a ktorých výsledok treba potvrdiť (pozri tiež vysvetlivku č.1).

     2:5 Hod sa musí opakovať, ak zaznie v čase vykonávania voľného alebo 7-m hodu záverečný signál (pre polčas alebo koniec stretnutia) alebo keď je lopta pri vykonávaní takéhoto hodu v čase záverečného signálu práve vo vzduchu. Rozhodcovia musia pred ukončením stretnutia (polčasu) vyčkať na výsledok opakovaného hodu.

     2:6 Za poručenie pravidiel alebo nešportové správanie počas vykonávania voľného alebo 7-m hodu za okolností opísaných v Pravidle 2:4-5, môžu byť hráčom alebo funkcionárom udelené osobné tresty. Porušenie pravidiel pri vykonávaní takéhoto hodu však v žiadnom prípade nemôže viesť k voľnému hodu opačným smerom.

     2:7 Ak rozhodcovia zistia, že časomerač ukončil stretnutie (polčas) záverečným signálom predčasne, musia zadržať hráčov na hracej ploche a odohrať zvyšok hracieho času.
     Pri opätovnom zahájení hry má loptu to družstvo, ktoré ju malo v držaní pri zaznení predčasného záverečného signálu. Ak bola lopta mimo hru, potom stretnutie pokračuje hodom zodpovedajúcim hernej situácii. Ak bola lopta v hre potom stretnutie pokračuje voľným hodom v súlade s Pravidlom 13:4a-b.
     Pokiaľ bol prvý polčas stretnutia (alebo predĺženia) ukončený neskôr musí byť druhý polčas o príslušný čas skrátený. Pokiaľ bol druhý polčas stretnutia (alebo predĺženia) ukončený neskôr, nemôžu rozhodcovia na tejto situácii už nič zmeniť.

     Time-out

     2:8 Rozhodcovia rozhodujú kedy a na ako dlho bude hrací čas prerušený ("time-out")

     Rozhodcovia sú povinní prerušiť hrací čas v nasledovných situáciách :

 1. vylúčenie, diskvalifikácia, vylúčenie do konca stretnutia;
 2. 7-m hod;
 3. team time-out (oddychový čas družstva);
 4. chybné striedanie alebo vstup nadpočetného hráča na hraciu plochu;
 5. hvizd časomerača alebo technického delegáta;
 6. nevyhnutné konzultácie medzi rozhodcami, podľa pravidla 17:8.

     Time-out môže byť, podľa okolností, daný aj v iných situáciách (pozri vysvetlivku č.2)
     Porušenie pravidiel počas time-outu má rovnaké následky ako porušenie pravidiel počas hracieho času (16:13, prvý odstavec).

     2:9 Rozhodcovia signalizujú časomeračovi zastavenie a opätovné spustenie časomiery v súvislosti s rozhodnutím o time-oute.
     Prerušenie hracieho času sa oznamuje časomeračovi troma krátkymi hvizdami a signalizačným znakom č. 16.
     Po time-oute musí byť hra opäť zahájená hvizdom (15:3b).

     2:10 Každé družstvo má právo dostať v každom polčase jeden oddychový čas družstva(Team time-out) v trvaní jednej minúty, počas normálneho hracieho času (Vysvetlivka č.3). 

     Pravidlo 3  
 Lopta

     3:1 Lopta je vyrobená z kože alebo syntetického materiálu. Musí byť guľatá. Jej povrch nesmie byť lesklý alebo hladký (17:3).

     3:2 Družstvá v jednotlivých kategóriách musia používať lopty nasledujúcich veľkostí (obvod a hmotnosť) :

 •      58-60 cm a 425-475 g (veľkosť IHF 3) pre mužov a dorastencov (nad 16 rokov);
 •      54-56 cm a 325-375 g (veľkosť IHF 2) pre ženy, dorastenky (nad 14 rokov) a žiakov (od 12 do 16 rokov);
 •      50-52 cm a 290-330 g (veľkosť IHF 1) pre žiačky (od 8 do 14 rokov) a žiakov (od 8 do 12 rokov).

     Komentár: Technické požiadavky na lopty používané pri všetkých oficiálnych medzinárodných stretnutiach obsahuje predpis IHF "Pravidlá pre lopty" ("IHF Ball Regulations")
     Veľkosť a hmotnosť lôpt používaných pre minihádzanú nie je stanovená normálnymi pravidlami.

     3:3 Pre každé stretnutie musia byť k dispozícii najmenej dve lopty. Náhradná lopta musí byť počas stretnutia okamžite k dispozícii pri stolíku časomerača. Lopty musia zodpovedať pravidlám 3:1-2.

     3:4 Rozhodcovia určia, kedy bude použitá náhradná lopta. V takýchto prípadoch musia rozhodcovia dať rezervnú loptu do hry okamžite, aby bolo prerušenie hry čo najkratšie a aby sa vyhli ,time-outu. 

     Pravidlo 4  
  Družstvo, striedanie, výstroj hráčov

     Družstvo

     4:1 Družstvo je zložené najviac z 12 hráčov.
     Na hracej ploche sa súčasne môže nachádzať najviac 7 hráčov. Ostatní hráči sú striedajúci.
     Družstvo musí mať počas celého stretnutia na hracej ploche jedného hráča označeného ako brankár. Hráč, ktorý je označený ako brankár sa môže kedykoľvek stať hráčom v poli. Rovnako sa môže hráč v poli kedykoľvek stať brankárom (pozri však Pravidlá 4:4 a 4:7).
     Na začiatku stretnutia musí mať družstvo najmenej 5 hráčov.
     Počet hráčov v družstve môže byť kedykoľvek v priebehu stretnutia, vrátane predĺženia, doplnený až na 12 hráčov. (Pre Kontinentálne podujatia a podujatia IHF sa toto prispôsobuje konkrétnemu reglementu).
     Stretnutie môže pokračovať aj vtedy, ak sa na hracej ploche nachádza menej ako 5 hráčov. Je na rozhodnutí rozhodcov či a kedy bude stretnutie definitívne ukončené (17:13).

     4:2 Družstvo môže mať počas stretnutia maximálne 4 funkcionárov. Títo funkcionári nesmú byť počas stretnutia vymenení. Jeden z nich musí byť uvedený ako "zodpovedný vedúci družstva". Iba tento funkcionár môže osloviť časomerača/zapisovateľa a prípadne rozhodcov (pozri však vysvetlivku č.3 : Team time-out).

     Funkcionárom nie je bežne dovolené vstupovať na hraciu plochu počas stretnutia. Porušenie tohto pravidla je potrestané ako nešportové správanie (pozri Pravidlá 8:4, 16:1d, 16:3d a 16:6b). Stretnutie pokračuje voľným hodom pre súpera (13:1a-b; pozri však vysvetlivku č.9).

     4:3 Hráč alebo funkcionár je oprávnený k účasti na stretnutí, ak je prítomný pred jeho začiatkom a uvedený v zápise o stretnutí.
     Hráči a funkcionári, ktorí sa dostavia po začiatku stretnutia, musia získať oprávnenie od časomerača/zapisovateľa a musia byť dopísaní do zápisu o stretnutí.
     Oprávnený hráč môže kedykoľvek vstúpiť na hraciu plochu cez vlastný priestor striedania (pozri však Pravidlá 4:4 a 4:6).
     Neoprávnený hráč musí byť pri vstupe na hraciu plochu diskvalifikovaný (16:6a). Stretnutie pokračuje voľným hodom pre súpera (13:1a-b; pozri však vysvetlivku č.9).

     Striedanie hráčov

     4:4 Striedajúci hráči môžu kedykoľvek a opakovane počas stretnutia, bez povinnosti nahlásiť sa časomeračovi/zapisovateľovi, nastúpiť do hry, pokiaľ striedajúci hráči opustili hraciu plochu (4:5).
     Hráči môžu opustiť a vstúpiť na hraciu plochu iba cez vlastný priestor striedania (4:5). Toto platí aj pre striedanie brankárov (pozri tiež 4:7 a 14:10).
     Pravidlá pre striedanie platia aj počas prerušenia hry "time-out" (s výnimkou počas "Team time-outu").

     4:5 Chybné striedanie sa trestá 2-minútovým vylúčením hráča, ktorý sa previnil. Ak sa v tej istej situácii dopustí chyby striedania viac ako jeden hráč toho istého družstva, bude potrestaný iba ten, ktorý sa chyby dopustil ako prvý.
     Stretnutie pokračuje voľným hodom pre súpera (13:1a-b; pozri však vysvetlivku č.9).

     4:6 Ak vstúpi na hraciu plochu bez striedania nadpočetný hráč alebo ak hráč zasiahne nedovolene do hry z priestoru striedania, musí byť potrestaný 2-minútovým vylúčením. Družstvo bude počas nasledujúcich 2 minút redukované o jedného hráča (nehľadiac na skutočnosť, že nadpočetný hráč musí opustiť hraciu plochu).
     Ak vstúpi na hraciu plochu vylúčený hráč v čase svojho vylúčenia, obdrží nový 2-minútový trest. Toto vylúčenie začína okamžite a pre zostatok času vylúčenia medzi prvým a druhým vylúčením bude jeho družstvo redukované o ďalšieho hráča.
     V obidvoch prípadoch stretnutie pokračuje voľným hodom pre súpera (13:1a-b; pozri však vysvetlivku č.9).

     Výstroj hráčov

     4:7 Hráči v poli, jedného družstva, musia mať rovnaké športové oblečenie. Farebná kombinácia a úprava oblečenia dvoch družstiev musí byť jasne rozlíšená. Hráč, ktorý bude brankár, musí byť farebne odlišný od hráčov obidvoch družstiev a od súperovho brankára (17:3).

     4:8 Hráči musia byť označení číslami vysokými najmenej 20 cm na zadnej časti dresu a najmenej 10 cm vpredu. Odporučené sú čísla od 1 do 20.
     Farba čísiel sa musí zreteľne odlišovať od farby a vzoru športového oblečenia.
     Kapitáni družstiev musia nosiť pásku na ramene. Musí byť asi 4 cm široká a zreteľne iná ako farba dresu.

     4:9 Hráči musia mať obutú športovú obuv.
     Nie je dovolené nosenie predmetov, ktoré môžu byť pre hráčov nebezpečné. Napríklad - chrániče hlavy, tvárové masky, náramky, hodinky, prstene, retiazky, náhrdelníky, náušnice, okuliare bez upevňovacej gumky a pevných ušníc, rovnako ako všetky ďalšie predmety, ktoré by mohli byť nebezpečné alebo spôsobiť zranenie (17:3). Použitie čelenky z mäkkého elastického materiálu je dovolené.
     Hráči, ktorí nevyhovujú tomuto pravidlu, sa nesmú zapojiť do hry, pokiaľ sa problém neodstráni.

     4:10 Ak hráč krváca alebo má krv na športovom oblečení, musí okamžite a dobrovoľne opustiť hraciu plochu (cez riadny priestor striedania) za účelom zastavenia krvácania, ošetrenia zranenia a očistenia športového výstroja. Hráč sa nesmie vrátiť na hraciu plochu skôr, kým to všetko nebolo urobené.
     Hráč, ktorý v súvislosti s týmto predpisom nerešpektuje pokyny rozhodcov sa dopúšťa nešportového správania (8:4, 16:1d a 16:3c).

     4:11 V prípade zranenia môžu rozhodcovia udeliť povolenie (signalizačným znakom č. 16 a 17) vstupu na hraciu plochu počas time-out dvom osobám, z tých, ktoré sú oprávnené zúčastniť sa na stretnutí (pozri 4:3), za účelom poskytnutia pomoci zranenému hráčovi svojho družstva (4:2, 16:1d, 16:3d, 16:6b). 

    Pravidlo 5 
 Brankár

     Brankárovi je dovolené :

     5:1 dotknúť sa lopty ktoroukoľvek časťou tela, pri obrannej činnosti v bránkovisku;

     5:2 pohybovať sa s loptou v bránkovisku, bez ohľadu na obmedzenia platné pre hráčov v poli (Pravidlá 7:2-4, 7:7); brankárovi nie je dovolené zdržiavať vykonanie vyhadzovania (Pravidlá 6:5, 12:2 a 15:3b);

     5:3 opustiť bránkovisko bez lopty a zúčastniť sa na hre; ak tak urobí, podlieha pravidlám pre hráčov v poli.

     Bránkovisko sa považuje za opustené, ak sa brankár ktoroukoľvek časťou tela dotkol hracieho poľa za čiarou bránkoviska;

     5:4 opustiť bránkovisko s loptou, ktorú nedostal pod kontrolu a hrať s ňou ďalej v hracom poli.

     Brankárovi nie je dovolené :

     5:5 ohrozovať pri obrannej činnosti súpera (8:2, 8:5);

     5:6 opustiť bránkovisko s loptou pod kontrolou "(voľný hod podľa pravidla 13:1a, ak rozhodcovia zapískali na vykonanie vyhadzovania; inak je vyhadzovanie jednoducho opakované);"

     5:7 po vyhadzovaní sa znovu dotknúť lopty mimo bránkoviska skôr, ako sa jej dotkol iný hráč (13:1a);

     5:8 dotknúť sa lopty, ktorá leží alebo sa kotúľa mimo bránkoviska, pokiaľ sa sám nachádza v bránkovisku (13:1a);

     5:9 vniesť do bránkoviska loptu, ktorá leží alebo sa kotúľa mimo bránkoviska (13:1a);

     5:10 vrátiť sa do bránkoviska z hracieho poľa s loptou (13:1a);

     5:11 dotknúť sa nohou, od kolena dole, lopty, ktorá leží v bránkovisku alebo sa kotúľa smerom do hracieho  poľa (13:1a);

     5:12 pri vykonávaní 7-m hodu súpera prekročiť čiaru hranice brankára (4-m čiaru) alebo jej predĺženie do strán skôr, ako lopta opustí ruku hráča vykonávajúceho hod (14:9).

     Komentár : Ak brankár jednou nohou stojí na zemi za čiarou hranice brankára (4-m čiara) alebo na nej, je mu dovolené druhou nohou alebo ostatnými časťami tela pohybovať vo vzduchu nad aj pred touto čiarou. 

  Pravidlo 6  
Bránkovisko

     6:1 Do bránkoviska smie vstúpiť iba brankár (pozri však 6:3). Za vstup do bránkoviska, vrátane čiary bránkoviska, sa považuje ak sa ich hráč z poľa dotkne ktoroukoľvek časťou tela.

     6:2 Pri vstupe hráča z poľa do bránkoviska musí byť rozhodnuté nasledovne :

 1. voľný hod, ak vstúpi do bránkoviska hráč z poľa s loptou (13:1a);
 2. voľný hod, ak vstúpi do bránkoviska hráč z poľa bez lopty, ale získa tým výhodu (13:1a-b; pozri však 6:2c);
 3. 7-m hod, ak vstúpi do bránkoviska obranca a zmarí tým jasnú gólovú príležitosť (14:1a).

     6:3 Vstup do bránkoviska sa netrestá ak :

 1. do bránkoviska vstúpil hráč po odohraní lopty a nespôsobil tým súperovi nevýhodu;
 2. do bránkoviska vstúpil hráč bez lopty a nezískal tým žiadnu výhodu;
 3. do bránkoviska vstúpi obranca počas alebo po obrannom pokuse a nespôsobí tým súperovi nevýhodu.

     6:4 Lopta v bránkovisku patrí brankárovi.

     Hráč v poli sa nesmie dotknúť lopty, ktorá sa kotúľa alebo leží v bránkovisku alebo keď ju drží brankár (13:1a-b). Je dovolené hrať s loptou, ktorá sa nachádza vo vzduchu nad bránkoviskom s výnimkou počas vykonávania vyhadzovania (12:2).

     6:5 Pokiaľ lopta zostala v bránkovisku brankár ju musí vrátiť do hry vyhadzovaním (Pravidlo 12).

     6:6 Ak sa hráč brániaceho družstva, pri obrannom zákroku, dotkol lopty, ktorú potom chytil brankár alebo zostala v bránkovisku, v hre sa pokračuje vyhadzovaním (6:5).

     6:7 Ak hráč zahrá loptu do vlastného bránkoviska, musí byť rozhodnuté nasledovne :

 1. gól, ak lopta skončila v bránke;
 2. voľný hod, ak lopta zostala v bránkovisku alebo sa jej dotkol brankár a neskončila v bránke (13:1a-b);
 3. vhadzovanie, ak lopta prešla cez bránkovú autovú čiaru (11:1);
 4. hra pokračuje, ak lopta prešla cez bránkovisko späť do hracieho poľa, bez toho, že by sa jej dotkol brankár.

     6:8 Lopta, ktorá sa vrátila z bránkoviska do hracieho poľa, zostáva v hre. 

Pravidlo 7 
Hranie s loptou, pasívna hra

     Hranie s loptou

     Je dovolené :

     7:1 hádzať, chytať, zastaviť, potlačiť alebo udierať loptu rukou (otvorenou alebo zatvorenou), hlavou, trupom, stehnom a kolenom;

     7:2 držať loptu maximálne 3 sekundy aj keď leží na zemi (13:1a);

     7:3 pohybovať sa s loptou max. 3 kroky(13:1a), pričom za jeden krok sa považuje ak :

 1. hráč stojaci na zemi obidvoma nohami, jednu nohu zodvihne a položí ju opať na zem alebo presunie nohu z jedného miesta na druhé;
 2. sa hráč dotýka zeme iba jednou nohou, chytí loptu a potom sa dotkne zeme druhou nohou;
 3. sa hráč po výskoku dotkne zeme jednou nohou, poskočí na nej alebo sa dotkne zeme druhou nohou;
 4. sa hráč po výskoku dotkne zeme súčasne obidvoma nohami a potom jednu nohu zodvihne a položí ju na zem alebo presunie jednu nohu z jedného miesta na druhé;

     Komentár : Za jeden krok sa považuje, ak sa jedna noha presunie z jedného miesta na druhé a druhá sa k nej prisunie.

     7:4 počas státia alebo behu :

 1. loptu jedenkrát odraziť od zeme a opäť chytiť jednou alebo obidvomi rukami;
 2. loptu opakovane odrážať od zeme (driblovať) jednou rukou alebo ju opakovane kotúľať po zemi jednou rukou a potom ju jednou alebo obidvoma rukami chytiť alebo zodvihnúť.

     Potom, čo je lopta takto chytená, musí byť do 3 sekúnd alebo po najviac 3 krokoch odohraná (13:1a).
     Odrážanie lopty alebo dribling sa považujú za začaté, ak sa hráč ktoroukoľvek časťou tela dotkne lopty a usmerní ju na zem.
     Pokiaľ sa lopta odrazila od iného hráča alebo bránky, je hráčovi dovolené loptu odraziť alebo ju driblovať a opäť chytiť.

     7:5 preložiť loptu z jednej ruky do druhej;

     7:6 hrať s loptou v kľaku, sede alebo ľahu na zemi.

     Nie je dovolené :

     7:7 dotknúť sa lopty viac ako jeden krát, pokiaľ sa medzitým nedotkla zeme, iného hráča alebo bránky (13:1a).
     Chybné chytanie lopty sa netrestá.
     Komentár : Pod chybným chytaním sa rozumie ak hráč stratil kontrolu nad loptou pri pokuse ju chytiť alebo zastaviť. Ak hráč dostal loptu pod kontrolu, potom sa jej po odrazení od zeme alebo po driblovaní, nesmie dotknúť viac ako jeden krát.

     7:8 dotknúť sa lopty chodidlom alebo nohou od kolena dolu s výnimkou ich nastrelenia hráčom súpera (13:1a-b);

     7:9 Ak sa lopta dotkne rozhodcu na hracej ploche, v hre sa pokračuje.

     Pasívna hra

     7:10 Družstvu nie je dovolené držať loptu, bez zjavnej útočnej snahy alebo pokusu o streľbu na bránku (pozri vysvetlivku č.4). To je posudzované ako pasívna hra a trestá sa voľným hodom proti útočiacemu družstvu (13:1a).
     Voľný hod sa vykonáva z miesta kde sa lopta nachádzala pri prerušení hry.

     7:11 Ak je pozorovaná pasívna hra, rozhodca ukáže varovný signál (signalizačný znak č. 18). To dáva družstvu, ktoré drží loptu možnosť zmeniť spôsob hry a vyhnúť sa strate lopty. Ak sa po varovnom signále nezmení spôsob hry alebo družstvo nevystrelí na bránku, bude nariadený voľný hod proti útočiacemu družstvu (pozri vysvetlivku č.4)
     V určitých situáciách, napr. úmyselné nevyužitie jasnej gólovej príležitosti hráčom, môžu rozhodcovia nariadiť voľný hod proti útočiacemu družstvu aj bez prechádzajúceho varovného signálu. 

Pravidlo 8 
Priestupky proti pravidlám a nešportové správanie

     Je dovolené :
     8:1 

 1. používať ruky k blokovaniu alebo získaniu lopty;
 2. otvorenou rukou odobrať súperovi loptu z ktorejkoľvek strany;
 3. cloniť súpera telom, aj keď nemá loptu;
 4. pokrčenými rukami udržiavať zpredu telesný kontakt so súperom a týmto spôsobom sledovať a kontrolovať jeho pohyb.

     Nie je dovolené :
     8:2 

 1. vytrhnúť alebo vyraziť loptu súperovi z rúk;
 2. cloniť alebo odtláčať súpera rukami alebo nohami;
 3. zvierať, držať, sácať súpera, nabiehať alebo naskakovať na neho;
 4. ohrozovať alebo obmedzovať súpera (s loptou alebo bez lopty) bránením v rozpore s pravidlami.

     8:3 Porušenie pravidla 8:2, kde akcia smeruje prevažne alebo výlučne proti súperovi a nie proti lopte, musí byť trestané progresívne. Progresívne trestanie znamená, že nie je dostačujúce trestať konkrétne porušenie pravidiel iba voľným alebo 7-m hodom, pretože presahuje obvyklé porušenie pravidiel, ktoré sa v boji o loptu vyskytuje.
     Každé porušenie pravidiel, ktoré zodpovedá definícii progresívneho trestania si vyžaduje osobný trest, začínajúci napomínaním (16:1b) a smerujúci k prísnejším trestom (16:3b a 16:6g).
     Napomínania a vylúčenia za iné priestupky sa do postupnosti progresívneho trestania tiež započítavajú.

     8:4 Telesné a slovné prejavy, ktoré sú v rozpore so športovým duchom sa pokladajú za nešportové správanie (príklady, pozri vysvetlivku č. 5). Toto platí rovnako pre hráčov aj pre funkcionárov, na hracej ploche alebo mimo nej. Progresívne trestanie sa vzťahuje aj na prípady nešportového správania (16:1d, 16:3c-d a 16:6b,g,h).

     8:5 Hráč, ktorý napadnutím ohrozí súperove zdravie, bude diskvalifikovaný (16:6c), najmä ak :

 1. z boku alebo zozadu udrie alebo strhne hodovú ruku hráča, ktorý strieľa alebo prihráva loptu;
 2. pri akcii udrie súpera do hlavy alebo do krku;
 3. úmyselne zasiahne telo súpera nohou alebo kolenom alebo inak; vrátane podrazenia nohou;
 4. sotí súpera, ktorý beží alebo je vo výskoku tak, že súper stratí kontrolu nad telom; to platí aj keď brankár opustí bránkovisko pri protiútoku súpera;
 5. zasiahne do hlavy obrancu z voľného hodu, vykonávaného ako priamy hod na bránku, za predpokladu, že sa obranca nepohol; alebo rovnako ak zasiahne zo 7-m hodu do hlavy brankára, za predpokladu, že sa brankár nepohol.

     8:6 Hrubé nešportové správanie hráča alebo funkcionára družstva na hracej ploche alebo mimo nej (príklady, pozri vysvetlivka č.6) bude potrestané diskvalifikáciou (16:6d).

     8:7 Hráč, ktorý sa dopustí násilnosti počas hracieho času bude vylúčený do konca stretnutia (16:9-11). Násilnosť mimo hracieho času vedie k diskvalifikácii (16:6e; 16:3b,d). Funkcionár, ktorý sa dopustí násilnosti, bude diskvalifikovaný (16:6f).
     Komentár : Násilnosť, pre účely týchto pravidiel, je definovaná ako hrubý a úmyselný útok na telo inej osoby (hráč, rozhodca, časomerač/zapisovateľ, funkcionár, pozorovateľ, divák atď.). Inými slovami, nie je to reflexívny pohyb alebo výsledok neopatrného a prehnaného pohybu. Pľuvanie na inú osobu je špecificky považované za násilnosť.

     8:8 Porušenie pravidiel 8:2-7 má za následok 7-m hod pre súpera (Pravidlo 14:1), ak porušenie pravidiel, priamym alebo nepriamym spôsobom, viedlo k prerušeniu hry a bola tým zmarená jasná gólová príležitosť súpera.

     Porušenie pravidiel v iných prípadoch má za následok voľný hod pre súpera (pozri Pravidlo 13:1a-b, ale pozri tiež 13:2 a 13:3). 

Pravidlo 9 
Uznanie gólu

     9:1 Gól sa uzná vtedy, ak lopta celým objemom prejde za bránkovú čiaru (pozri obr. 4), za predpokladu, že pred hodom alebo počas hodu hádžuci hráč, ani jeho spoluhráči neporušili pravidlá. Bránkový rozhodca dvoma krátkymi hvizdami a signalizačným znakom č. 12 uznáva dosiahnutý gól.
     Gól bude uznaný, ak došlo k porušeniu pravidiel obrancom, ale lopta napriek tomu skončila v bránke.
     Gól nemôže byť uznaný, ak rozhodca alebo časomerač prerušili hru skôr, ako sa lopta dostala celým objemom za bránkovú čiaru .
     Gól bude uznaný, ak hráč zahral loptu do vlastnej bránky, s výnimkou situácie, keď brankár vykonáva vyhadzovanie (12:2, druhý odstavec).
     Komentár : Gól bude uznaný, ak osoba, ktorá sa nezúčastňuje hry (divák atď.) zabráni lopte vojsť do bránky a rozhodcovia sú presvedčení, že lopta by inak skončila v bránke.

     9:2 Gól, ktorý bol uznaný, nemôže byť anulovaný, ak rozhodca dal hvizdom pokyn na začiatočný hod.
     Ak zaznie záverečný signál, alebo signál pre ukončenie polčasu skôr ako bol vykonaný začiatočný hod, rozhodcovia musia zreteľne potvrdiť uznanie gólu (bez začiatočného hodu).
     Komentár : Gól by mal byť zaregistrovaný na výsledkovej tabuli akonáhle bol uznaný rozhodcami.

     9:3 Družstvo, ktoré dosiahlo vačšieho počtu gólov ako súper, je víťazom. Stretnutie končí nerozhodne, ak obidve družstvá dosiahli rovnaký počet gólov alebo nepadol žiaden gól (pozri Pravidlo 2:2). 

Pravidlo 10 
Začiatočný hod

     10:1 Na začiatku stretnutia má začiatočný hod to družstvo, ktoré vyhralo losovanie a rozhodlo sa pre loptu. Súper má právo vybrať si stranu. Alebo, ak si družstvo, ktoré vyhralo losovanie vyberie stranu, začiatočný hod má súper.
     Družstvá si pred druhým polčasom vymenia strany. Začiatočný hod patrí tomu družstvu, ktoré nemalo začiatočný hod na začiatku stretnutia.
     Pred každým predĺžením sa losuje a všetky ustanovenia Pravidla 10:1 platia aj pre predĺženie.

     10:2 Po každom góle sa hra znovu začína začiatočným hodom toho družstva, ktoré dostalo gól (pozri však Pravidlo 9:2, druhý odstavec).

     10:3 Začiatočný hod sa vykonáva ktorýmkoľvek smerom zo stredu hracej plochy (s toleranciou 1,5 m na obidve strany). Predchádza mu hvizd, po ktorom musí byť hod vykonaný do 3 sekúnd (13:1a). Hráč, vykonávajúci začiatočný hod, musí stáť chodidlom na stredovej čiare, pokiaľ lopta neopustí jeho ruku (13:1a).  (pozri tiež vysvetlivku č. 7).
     Spoluhráčom hráča vykonávajúceho začiatočný hod nie je dovolené prekročiť stredovú čiaru skôr ako zaznie hvizd (15:1, druhý a tretí odstavec).

     10:4 Pri začiatočnom hode na začiatku každého polčasu (vrátane všetkých predĺžení) musia byť všetci hráči na vlastnej polovici hracej plochy.
     Avšak, pri začiatočnom hode po góle je protihráčom družstva, ktoré vykonáva začiatočný hod, dovolené zdržiavať sa na obidvoch poloviciach hracej plochy.
     V obidvoch prípadoch však musia byť protihráči vzdialení najmenej 3 m od hráča vykonávajúceho začiatočný hod (15:7). 

Pravidlo 11 
Vhadzovanie

     11:1 Vhadzovanie sa nariadi keď lopta celým objemom prešla za postrannú čiaru alebo keď sa hráč v poli brániaceho družstva posledný dotkol lopty predtým, než prešla jeho bránkovú autovú čiaru.

     11:2 Vhadzovanie je vykonávané bez hvizdu rozhodcov (pozri však 15:3b) protihráčmi družstva, ktorého hráč sa posledný dotkol lopty predtým, než prešla za čiaru.

     11:3 Vhadzovanie sa vykonáva z miesta, kde lopta prešla cez postrannú čiaru alebo, ak prešla bránkovú autovú čiaru, tak z miesta, kde sa na príslušnej strane zbiehajú bránková autová a postranná čiara.

     11:4 Hráč vykonávajúci vhadzovanie musí stáť chodidlom na postrannej čiare, pokiaľ lopta neopustí jeho ruku. Vhadzujúcemu hráčovi nie je dovolené položiť loptu na zem a potom ju zodvihnúť alebo ju klepnúť o zem a potom opäť chytiť (13:1a).

     11:5 Pri vhadzovaní nesmú byť protihráči vhadzujúceho hráča bližšie ako 3 m od neho.
     Je im však vždy dovolené stáť tesne pred čiarou vlastného bránkoviska, aj keď vzdialenosť medzi nimi a vhadzujúcim hráčom je menšia ako 3 m. 

Pravidlo 12 
Vyhadzovanie

     12:1 Vyhadzovanie je nariadené: keď má brankár v bránkovisku loptu pod kontrolou (Pravidlo 6:5); alebo keď lopta prešla bránkovú autovú čiaru po tom, ako sa jej posledný dotkol brankár alebo hráč súperovho družstva.
     To znamená, že v obidvoch týchto prípadoch je lopta považovaná za mimo hry a že Pravidlo 13:3 je možné použiť, ak prišlo k porušeniu pravidiel zo strany družstva, ktorého brankár vykonáva vyhadzovanie, po rozhodnutí o vyhadzovaní a pred jeho vykonaním.

     12:2 Vyhadzovanie vykonáva brankár, bez hvizdu rozhodcu (pozri však 15:3b) von z bránkoviska, ponad čiaru bránkoviska.     
Vyhadzovanie je považované za vykonané, keď lopta odhodená brankárom prešla za čiaru bránkoviska.
     Hráčom druhého družstva je dovolené stáť tesne pred čiarou bránkoviska, ale nie je im dovolené dotknúť sa lopty skôr, kým neprešla za čiaru bránkoviska.

     12:3 Brankár sa po vyhadzovaní nesmie opäť dotknúť lopty skôr, kým sa jej nedotkol iný hráč (5:7, 13:1a). 

  Pravidlo 13
 Voľný hod

     Rozhodnutie o voľnom hode

     13:1 Rozhodcovia v zásade prerušujú hru a znovu ju zahajujú voľným hodom súpera ak :

 1. sa družstvo, ktoré má loptu, dopustilo porušenia pravidiel, ktoré musí viesť k strate lopty (pozri Pravidlá 4:2-3, 4:5-6, 5:6-11, 6:2a-b, 6:4, 6:7b, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 8:8, 10:3, 11:4, 12:3, 13:7-8, 14:4-7 a 15:2-5).
 2. ak sa brániace družstvo dopustilo porušenia pravidiel, dôsledkom ktorého útočiace družstvo stratilo loptu (4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2b, 6:4, 6:7b, 7:8, 8:8).

     13:2 Rozhodcovia by mali umožniť plynulosť hry tým, že sa vyvarujú predčasných prerušení hry súvisiacich s rozhodnutím o voľnom hode.
     To znamená, že rozhodcovia, podľa Pravidla 13:1a, by nemali nariadiť voľný hod ak brániace družstvo získa loptu okamžite po porušení pravidiel zo strany útočiaceho družstva.
     Rovnako, podľa Pravidla 13:1b, by rozhodcovia nemali zasahovať do hry pokiaľ nie je jasné, že útočiace družstvo stratilo loptu alebo nemôže pokračovať v útoku pre porušenie pravidiel zo strany brániaceho družstva.
     Ak je potrebné za porušenie pravidiel udeliť osobný trest, rozhodcovia prerušia hru okamžite, ak to nevedie k znevýhodneniu družstva, ktoré sa nedopustilo porušenia pravidiel. Inak by potrestanie malo byť odložené až do ukončenia prebiehajúcej akcie.
     Pravidlo 13:2 sa neuplatňuje v prípade porušenia pravidiel 4:2-3 alebo 4:5-6, kde bude hra prerušená okamžite, obyčajne časomeračom.

     13:3 Ak k prerušeniu hry, ktoré vedie k rozhodnutiu o voľnom hode, podľa pravidla 13:1a-b, príde v čase, keď je lopta mimo hry, potom je hra znovu zahájená hodom, ktorý zodpovedá situácii pre ktorú bola hra prerušená.

     13:4 Okrem situácií uvedených v Pravidle 13:1a-b, sa nariaďuje voľný hod na znovuzahájenie hry v určitých situáciách, kde bola hra prerušená (t.j. keď bola lopta v hre), aj keď nedošlo k porušeniu pravidiel a :

 1. ak jedno z družstiev má v okamihu prerušenia loptu, potom toto družstvo nestráca loptu;
 2. ak žiadne z družstiev nemalo v okamihu prerušenia hry loptu, potom to družstvo, ktoré malo loptu ako posledné ju získava opäť;
 3. ak je hra prerušená preto, že lopta sa dotkla stropu alebo predmetov upevnených nad hracou plochou, loptu získa to družstvo, ktoré sa jej nedotklo posledné.

     Pravidlo o výhode, podľa 13:2, neplatí v situáciách zahrnutých v pravidle 13:4.

     13:5 Ak bol nariadený voľný hod proti družstvu ktoré má loptu, musí hráč, ktorý mal loptu v čase hvizdu rozhodcov túto ihneď vypustiť z ruky alebo položiť na zem na mieste kde sa nachádzal (16:3e).

     Vykonávanie voľných hodov

     13:6 Voľný hod sa normálne vykonáva bez hvizdu rozhodcov (pozri však 15:3b) a v zásade z miesta, kde došlo k porušeniu pravidiel. Ďalej sú uvedené výnimky z tejto zásady :
     V situáciách popísaných v 13:4a-b, je voľný hod vykonaný po hvizde, v zásade z miesta, kde sa lopta nachádzala pred prerušením hry. V prípade 13:4c, je voľný hod vykonaný tiež po hvizde, v zásade z miesta, kde sa lopta dotkla stropu alebo predmetov upevnených nad hracou plochou.
     Ak rozhodca alebo technický delegát (IHF alebo kontinentálnej či národnej federácie) preruší hru, lebo došlo k porušeniu pravidiel, ktoré vedie k ústnemu napomínaniu alebo osobnému trestu hráča alebo funkcionára brániaceho družstva, potom sa voľný hod vykonáva z miesta, kde sa lopta nachádzala pri prerušení hry, ak je toto miesto výhodnejšie ako miesto, kde došlo k porušeniu pravidiel.
     Tá istá výnimka, ako v predchádzajúcom odstavci platí aj vtedy, ak hru preruší časomerač kvôli zlému striedaniu alebo neoprávnenému vstupu na hraciu plochu, podľa pravidiel 4:2-3 alebo 4:5-6.
     Ako je uvedené v pravidle 7:10, voľný hod nariadený za pasívnu hru bude vykonaný z miesta, kde sa lopta nachádzala pri prerušení hry.
     Bez ohľadu na zásady a postupy uvedené v predchádzajúcich odstavcoch, nemôže byť voľný hod vykonaný z priestoru vlastného bránkoviska rozohrávajúceho družstva alebo z priestoru medzi čiarou bránkoviska a voľného hodu družstva súpera. V situáciách, kde miesto pre vykonanie hodu, uvedené v predchádzajúcich odstavcoch, sa nachádza v jednom z týchto dvoch priestorov, musí byť voľný hod vykonaný z najbližšieho možného miesta mimo toto vymedzené územie.
     Komentár : Pokiaľ leží správne miesto pre vykonanie voľného hodu na čiare voľného hodu brániaceho družstva, hod musí byť vykonaný presne z tohto miesta. Čím väčšia je však vzdialenosť správneho miesta pre vykonanie hodu od čiary voľného hodu brániaceho družstva, tým väčšia môže byť tolerancia vzdialenosti pre jeho vykonanie od tohto miesta. Toto rozpätie sa postupne zvyšuje až na 3 m, v prípade vykonávania voľného hodu z priestoru pred vlastným bránkoviskom družstva, ktoré hod vykonáva.
     Takto popísaná tolerancia neplatí, po porušení pravidiel podľa Pravidla 13:5, keď je toto porušenie pravidiel potrestané v súlade s Pravidlom 16:3e. V takýchto prípadoch sa musí rozohrávať presne zo správneho miesta.

     13:7 Ak hráč družstva, ktoré má rozohrať voľný hod, stojí na správnom mieste pre vykonanie hodu s loptou v ruke, nesmie loptu položiť na zem a opäť ju zodvihnúť alebo ju klepnúť o zem a opäť chytiť (13:1a).

     13:8 Hráči útočiaceho družstva sa nesmú dotknúť alebo prekročiť čiaru voľného hodu súpera predtým, než bol hod vykonaný (15:1).
     Rozhodcovia musia upraviť postavenie útočiacich hráčov, ktorí sa nachádzajú v priestore medzi čiarou voľného hodu a čiarou bránkoviska, ak nesprávne postavenie má vplyv na hru (15:1). Voľný hod bude potom vykonaný po hvizde (15:3b).
     V prípade kde pokyn na vykonanie voľného hodu má byť daný hvizdom sa hráči útočiaceho družstva dotýkajú čiary voľného hodu alebo ju prekročia skôr, ako lopta opustí ruku hráča vykonávajúceho hod, bude nariadený voľný hod v prospech brániaceho družstva (13:1a).

     13:9 Pri vykonávaní voľného hodu musia byť hráči súpera vzdialení od hráča vykonávajúceho hod minimálne 3 m. Je im však dovolené stáť tesne pred čiarou vlastného bránkoviska, ak je voľný hod vykonávaný pri ich čiare voľného hodu. 

Pravidlo 14 
7-metrový hod

     Rozhodnutie o 7-m hode

     14:1 7-m hod sa nariadi za :

 1. zmarenie jasnej gólovej príležitosti na celej hracej ploche, hráčom alebo funkcionárom súperovho družstva;
 2. neoprávnený hvizd v čase jasnej gólovej príležitosti;
 3. zmarenie jasnej gólovej príležitosti zásahom osoby, ktorá nie je zúčastnená na hre (s výnimkou uplatnenia Komentára k Pravidlu 9:1).

     Pre definíciu "jasnej gólovej príležitosti" pozri vysvetlivku č. 8.

     14:2 Ak útočiaci hráč, napriek porušeniu pravidiel 14:1a, nestratí plnú kontrolu nad telom a loptou, nie je dôvod nariadiť 7-m hod, napriek tomu, že hráč potom jasnú gólovú príležitosť nevyužije.
     Vo všetkých situáciách, kedy by bolo možné nariadiť 7-m hod, by mali rozhodcovia zasahovať až vtedy, keď môžu zreteľne stanoviť, že rozhodnutie o 7-m hode je naozaj oprávnené a nevyhnutné. Ak sa útočiaci hráč snaží o zakončenie, napriek porušeniu pravidiel zo strany obrancu, potom samozrejme nie je dôvod nariaďovať 7-m hod. Naopak, ak je zrejmé, že hráč naozaj stratil loptu alebo kontrolu nad telom z dôvodu porušenia pravidiel tak, že jasná gólová príležitosť viac neexistuje, potom je potrebné nariadiť 7-m hod.

     14:3 Keď je nariadený 7-m hod, rozhodcovia musia prerušiť hru (dať time-out) (2:2).

     Vykonávanie 7-metrového hodu

     14:4 7-m hod musí byť vykonaný ako hod na bránku, do 3 sekúnd po hvizde rozhodcu v poli (13:1a).

     14:5 Hráč, ktorý vykonáva 7-m hod sa nesmie dotýkať alebo prekročiť čiaru 7-m hodu, až kým lopta neopustí jeho ruku (13:1a).

     14:6 Po vykonaní 7-m hodu smie hráč vykonávajúci hod alebo jeho spoluhráči hrať opať s loptou až potom, keď sa dotkne protihráča alebo bránky (13:1a).

     14:7 Počas vykonávania 7-m hodu musia byť spoluhráči hráča vykonávajúceho hod za čiarou voľného hodu, až kým lopta neopustí jeho ruku. Ak tomu tak nie je, bude nariadený voľný hod proti družstvu, ktoré malo výhodu 7-m hodu.

     14:8 Počas vykonávania 7-m hodu musia byť hráči súpera za čiarou voľného hodu a najmenej 3 m od čiary 7-m hodu, až kým lopta neopustí ruku hráča vykonávajúceho hod. Ak tomu tak nie je, 7-m hod sa bude opakovať, ak nebol dosiahnutý gól.

     14:9 7-m hod sa opakuje, ak brankár prekročil čiaru hranice brankára, t.j. 4-metrovú čiaru (1:7, 5:12), skôr ako lopta opustila ruku hráča vykonávajúceho hod a nebol dosiahnutý gól.

     14:10 Nie je dovolené striedanie brankárov ak hráč vykonávajúci 7-m hod je pripravený na hod a stojí s loptou v ruke na správnom mieste. Akýkoľvek pokus uskutočniť striedanie v tejto situácii bude potrestaný ako nešportové správanie (8:4, 16:1d a 16:3c). 

Pravidlo 15 
Všeobecné pokyny pre Vykonávanie hodov 
(začiatočný hod, vhadzovanie, vyhadzovanie, voľný hod a 7-m hod)

     15:1 Pred vykonaním hodu musí byť lopta v ruke hráča vykonávajúceho hod.
     Všetci hráči musia byť v takom postavení, ktoré zodpovedá predpisom pre príslušný hod. Hráči musia zotrvať v ich správnom postavení, pokiaľ lopta neopustí ruku hráča vykonávajúceho hod, s výnimkou podľa pravidla 10:3, druhý odstavec.
     Nesprávne počiatočné postavenie má byť opravené (pozri však 13:8 druhý odstavec a 15:7).

     15:2 Okrem prípadu vyhadzovania, musí mať hráč vykonávajúci hod, počas hodu, časť chodidla v neustálom dotyku so zemou (13:1a). Druhú nohu môže opakovane zodvihnúť a položiť na zem.

     15:3 Rozhodca musí znovu zahájiť hru hvizdom :

 1. vždy v prípade začiatočného hodu (10:3) alebo 7-m hodu (14:4);
 2. v prípade vhadzovania, vyhadzovania alebo voľného hodu :
 • pre zahájenie hry po time-oute;
 • pre zahájenie hry voľným hodom podľa Pravidla 13:4;
 • pri zdržovaní vykonávania hodu;
 • po oprave postavenia hráčov;
 • po ústnom upozornení alebo napomínaní.

     Po hvizde musí hráč vykonávajúci hod loptu odohrať do 3 sekúnd (13:1a).

     15:4 Hod sa pokladá za vykonaný, ak lopta opustila ruku hráča vykonávajúceho hod (pozri však 12:2).
     Počas vykonávania hodu nesmie hráč vykonávajúci hod podať loptu spoluhráčovi, ten sa jej nesmie ani dotýkať (13:1a).

     15:5 Hráč vykonávajúci hod sa nesmie opäť dotknúť lopty skôr, až kým sa nedotkla iného hráča alebo bránky (13:1a).

     15:6 Zo všetkých hodov môže byť priamo dosiahnutý gól (okrem vyhadzovania, kedy nie je možné dosiahnuť "vlastný gól", 12:2).

     15:7 Rozhodcovia nesmú opravovať chybné postavenie brániacich hráčov, počas vykonávania začiatočného hodu, vhadzovania alebo voľného hodu, pokiaľ tým nie sú hráči útočiaceho družstva, pri okamžitom rozohratí, znevýhodnení. Ak sú znevýhodnení, musí byť chybné postavenie opravené (15:3b).
     Ak rozhodcovia dali hvizdom pokyn na vykonanie hodu, napriek nesprávnemu postaveniu brániacich hráčov, potom sú títo hráči plne akcieschopní.
     Hráč musí byť napomenutý, ak počas vykonávania hodu súpera stojí v nedovolenej vzdialenosti od miesta hodu alebo iným porušením pravidiel zdržiava alebo znemožnuje jeho vykonanie. V opakovanom prípade musí byť vylúčený (16:1c a 16:3f). 

 Pravidlo 16 
Tresty

     Napomínanie

     16:1 Napomenúť možno za :

 1. fauly a podobné porušenie pravidiel v správaní proti súperovi (5:5, 8:2), ktoré nepatria do kategórie "progresívnych trestov"podľa Pravidla 8:3;

     Napomenúť sa musí za :

 1. také fauly, ktoré musia byť potrestané progresívne (8:3);
 2. porušenie pravidiel pri vykonávaní hodu súpera (15:7);
 3. nešportové správanie hráča alebo funkcionára (8:4).

     Komentár : Hráč by nemal byť napomínaný viac ako jeden krát a družstvo viac ako tri krát.
     Hráč, ktorý bol vylúčený by už potom nemal byť napomínaný.
     Funkcionári družstva by nemali byť napomínaní spolu viac ako raz.

     16:2 Napomenutie ukáže rozhodca previnivšiemu sa hráčovi alebo funkcionárovi a časomeračovi/ zapisovateľovi zodvihnutím žltej karty. (Signalizácia č. 13; žltá karta by mala mať rozmer asi 9 x 12 cm).

     Vylúčenie

     16:3 Vylučovať (na 2 minúty) sa musí za :

 1. chybné striedanie alebo nedovolený vstup na hraciu ploc

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.